ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ